APPLICATION FORM
Select Category/કેટેગરી

અનુ.ક્રમ નંબરScheemCodeજગ્યા નુ નામમાળની વિગતTOTAL NO
1EWS-78ટી.પી. ૧૨૧ નરોડા હંસપુરા કઠવાડા એફપી ૧૨૯, મારુતિ વે બ્રિજ ની સામે, રોયલ રી જોઇસ-૫ ની પાછળ, નરોડા દહેગામ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦P+10/P+11255
2EWS-80ટી.પી. ૭૧ મૂઠીયા એફ.પી. ૫૦, સુયાસવીલા ની ગલીમાં નરોડા-દહેગામ રોડ, રિંગ રોડ પાસે , અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦P+10400
3EWS-81ટી.પી. ૩૩ ગોતા એફપી ૧૧૮ સ્વસ્તિક સ્કાઈ લાર્ક ની સામે, જગતપુર ગોતા રોડ ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧P+14 400
ખાસ નોંધ : સદર કામ ના બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિમા છે. જેની બાંધકામની કામગીરી પૂરું થયા બાદ આવાસ ના પઝેશન આપી શકાશે.
mandetory
નોંધ : દિવ્યાંગજનો એ દિવ્યાંગજન તથા જાતિ બંને ખાનામાં સીલેકટ કરવી ફરજીયાત છે. The Rights of Persons Disabilities Act-2016 અન્વયે Benchmark Disabilities ધરાવતા લાભાર્થીઓને Horizontal Reservation સંબંધિત જ્ઞાતિની કેટેગરીમાંથી ફાળવવામાં આવશે. Benchmark Disabilities અંગે સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું ફરજીયાત છે.  
mandetory 1. Name of Applicant (As per Aadhar Card) /૧.અરજદાર નું પૂરું નામ (આધાર કાર્ડ મુજબ) :
(Mr / Mrs / Miss) / (શ્રીમાન / શ્રીમતિ / કુમારી)
2. પતિ/પત્ની નામ આધારકાર્ડ મુજબ

mandetory (a)Applicant's address for correspondence /(અ) અરજદારનું પત્રવ્યવહાર માટે સરનામું

mandetory (b) Permanent Address /(બ) અરજદારનું કાયમી સરનામું:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Marrital Status / 3. અરજદાર નો વૈવાહિક દરજ્જો

4.AGE OF APPLICANT / ૪. અરજદારની ઉંમર:


mandetory 5. Applicant's Present Residencial Details :-.૫. અરજદાર હાલ રહે છે તે મકાન અંગે ની માહિતી :-.

લાગુ પડતાં ખાના માં ટીક કરવું
આંકડાકીય માહિતી આપવી"
માલિકી નું નામ ભાડા નું મકાન કાચું મકાન પાકું મકાન
ચો. મી રૂમ ની સંખ્યા કેટલા વર્ષ થી રહે છે
mandetory 6. રહેણાક પુરાવા માટે નો એક તથા ઓળખ નો પુરાવા રૂપે એક એમ કોઈપણ બે પુરાવા હોવા જરૂરી છે. (એક પુરાવો ફોટો દર્શાવતો હોવો ફરજિયાત છે અને બીજો પુરાવો રહેણાકનું સરનામું દર્શાવતો હોવો ફરજિયાત છે.) ઉપર મુજબ આપ બંને પુરાવા નીચેના ખાના માં (ટીક) કરી તથા તેના નંબર પણ લખવા.
.

mandetory 7. Applicant's Family members Details/૭. અરજદારનાં ક્ટૂંબના સભ્યોની વિગતો :-

અ.નં. આધાર કાર્ડ મુજબ નું પૂરું નામ આધાર કાર્ડ નંબર ઉમર અરજદાર સાથે નો સંબંધ આધાર અપલોડ document Upload
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mandetory 8. Applicant's Bank Details/૮. અરજદારના બેન્ક ખાતાની વિગત :- (જરૂર જણાય તો આપની બેન્ક ના અધિકારી શ્રી નું માર્ગદર્શન લેવું ) /બેંકનું નામ:

mandetory 9. Aggregate Annual Income of Family of applicant: /૯. કુટુંબ ના તમામ સભ્યો ની મળીને કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ   અરજદારની આવક સ્ત્રોત (ધંધો /નોકરી /છૂટક મજૂરી )


10. Name of Nominee/ ૧૦. વારસદાર નું / નોમીનીનું પૂરું નામ :-સરનામું :-

વારસદાર/નૉમિની/અરજદાર સાથે નો સંબંધ (જો હોય તો) :-

૧૧. અરજદાર ના પસંદગી ના સ્થાનની અગ્રિમતા ક્રમાનુસાર જણાવવી.

1st Choice  
2nd Choice  
3rd Choice  

અનુ.ક્રમ નંબરScheemCodeજગ્યા નુ નામમાળની વિગતTOTAL NO
1EWS-78ટી.પી. ૧૨૧ નરોડા હંસપુરા કઠવાડા એફપી ૧૨૯, મારુતિ વે બ્રિજ ની સામે, રોયલ રી જોઇસ-૫ ની પાછળ, નરોડા દહેગામ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦P+10/P+11255
2EWS-80ટી.પી. ૭૧ મૂઠીયા એફ.પી. ૫૦, સુયાસવીલા ની ગલીમાં નરોડા-દહેગામ રોડ, રિંગ રોડ પાસે , અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦P+10400
3EWS-81ટી.પી. ૩૩ ગોતા એફપી ૧૧૮ સ્વસ્તિક સ્કાઈ લાર્ક ની સામે, જગતપુર ગોતા રોડ ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧P+14 400

12. Upload Document(Income Certificate):/૧૨. અપલોડ દસ્તાવેજ (આવક પ્રમાણપત્ર): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

13. Upload Document(Caste Certificate):/13. અપલોડ દસ્તાવેજ (જાતિ પ્રમાણપત્ર):(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

14. Upload Document(ID Proof):/૧૪. અપલોડ દસ્તાવેજ (ઓળખ પુરાવો): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

15. Upload Document(Aadhar Card Copy):/૧૫. અપલોડ દસ્તાવેજ (આધાર કાર્ડ નકલ): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

16. Upload Document(Residence Proof)/૧૬. અપલોડ દસ્તાવેજ (રહેણાંક પુરાવો): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

17. Upload Document(Blank cancelled bank cheque copy):/૧૭. અપલોડ દસ્તાવેજ (ખાલી રદ ચેક નકલ): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

18. Upload Document(BPL Card Copy):/૧૮. અપલોડ દસ્તાવેજ (બીપીએલ કાર્ડ નકલ):(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

19. Upload Document(Sogand Naamaa):/૧૯. અપલોડ દસ્તાવેજ (સોગંદ નામા નકલ): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

20. Upload Document(Benchmark Disabilities):/૨૦. અપલોડ દસ્તાવેજ (Benchmark Disabilities સિવિલ સર્જન નું પ્રમાણપત્ર ):(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

21. Photo Upload(૨૧. ફોટો અપલોડ ): *(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

22. Signature Upload(૨૨. અપલોડ સહી ): *

(Supported Extensions : jpg, jpeg, png, pdf ) (Maximum size allowed is 1 MB )

 
  • Amount /રકમ રૂ.:
  • Form Fee /ફોર્મ રૂ.:
  • Total Payment :

mandetory Payment Mode/ચુકવણી સ્થિતિ:  Net Banking / Debit Card / Credit Card /UPI / QR Code

< mandetory
 
બેંક ના કોડ ની વિગતો સ્પષ્ટ દર્શાવાની રેહશે. અને તે માટે અરજદારની સંપૂર્ણ જવાબદારી રહેશે. Bank code should be properly mentioned and for this applicant should be fully responsible.
This application is jointly developed by AIRAN LIMITED & Kotak Mahindra Bank. Rights Reserved, no part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of the author/owner. Commercial use and distribution of the contents of the website is not allowed.